ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8. 5. 2024

Seznamte se s našimi Zásadami zpracování osobních údajů.

Úvodem

Kdo je správce osobních údajů? Správcem osobních údajů jsme my, Magic Education s.r.o., se sídlem Hamry nad Sázavou č.p. 563, PSČ 591 01, IČO: 079 75 040, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 111206 („my“).

Koho se tyto zásady týkají? Tyto zásady se vztahují na situace, kdy zpracováváme osobní údaje vaší firmy jako správce. Tedy jako osoba, která za zpracování osobních údajů odpovídá. Týká se to následujících situací:

 • Podpis smlouvy. Zpracováváme vaše osobní údaje (pokud jste podnikající fyzická osoba) nebo osobní údaje toho, kdo jedná za vaši společnost (např. jednatel) v souvislosti s jednáním o smlouvě o poskytnutí aplikace Lektory.app („Smlouva“ a Aplikace“) a jejím uzavřením  
 • Plnění Smlouvy. Zpracováváme vaše osobní údaje (pokud jste podnikající fyzická osoba), případně osobní údaje vašich zaměstnanců, externích spolupracovníků či kohokoli dalšího jednajícího za vaši společnost (společně jako „Zaměstnanci“), za účelem plnění smlouvy o poskytnutí Aplikace – například evidujeme osobní údaje administrátora Aplikace na vaší straně a komunikujeme s ním.

Právní předpisy. Tyto Zásady a naše zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a najdete v nich informace, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat. 

Kontaktní údaje. Kdykoliv nás můžete kontaktovat pomocí těchto údajů:

e-mail: info@lektory.app

telefon: +420732442039

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracovávané údaje můžeme rozdělit do následujících kategorií:

 • Identifikační údaje. Ty nám slouží k tomu, abychom vás nebo Zaměstnance mohli identifikovat. Patří mezi ně například jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, identifikační číslo a adresa sídla či bydliště.
 • Kontaktní údaje. Ty využíváme, abychom vás nebo Zaměstnance mohli kontaktovat v souvislosti se Smlouvou a Aplikací, případně s obchodním sdělením. Patří mezi ně telefon a e-mailová adresa.
 • Fakturační a bankovní údaje. Ty zpracováváme v souvislosti s identifikací a prováděním plateb. Jde například o informace objevující se na fakturách, bankovní spojení a informace o přijatých nebo odeslaných platbách.
 • Informace z naší komunikace. V tomto případě jde hlavně o informace v e-mailech, záznamy z telefonických hovorů nebo informace uvedené v kontaktních formulářích a obsah naší komunikace. Může jít např. o pracovní zařazení nebo další osobní údaje, které nám vy nebo Zaměstnanec sdělíte.

Opravdu vaše osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje se vždy snažíme zpracovávat v co nejmenším rozsahu. Někdy je ale jejich zpracování nevyhnutelné. Abychom mohli uzavřít Smlouvu a poskytovat vám Aplikaci, osobní údaje k tomu potřebujeme. 

Proč a jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Abychom mohli osobní údaje zpracovávat, vždy pro to potřebujeme nějaký zákonný důvod. To znamená, že musíme pro každé zpracování vašich údajů najít oporu v právních předpisech. Osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR? Proč osobní údaje zpracováváme Jak dlouho je budeme zpracovávat? Jaké údaje pro tento účel zpracováváme?
SMLOUVA

plnění povinností ze smlouvy nebo v rámci předsmluvního jednáníčlánek 6 odst. 1 b) GDPR
Když s námi jednáte o uzavření Smlouvy nebo ji s námi už uzavřete, potřebujeme zpracovávat osobní údaje některých osob ve vaší společnosti (např. jednatel či jiná podepisující osoba, administrátor Aplikace).

Tyto údaje potřebujeme i během plnění Smlouvy (např. komunikace s administrátorem ohledně dotazu či chyby v Aplikaci).

Po dobu trvání Smlouvy. Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Informace z naší komunikace

PRÁVNÍ POVINNOST

plnění povinností, které vyplývají z právních předpisů

článek 6 odst. 1 c) GDPR

Někdy musíme zpracovávat osobní údaje, když nám to přikazuje zákon. Jde zejména o účetní a daňové předpisy. Po dobu požadovanou daným právním předpisem (běžně 10 let od skončení účetního roku, ve kterém se stala z pohledu daní/účetnictví významná událost) Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Fakturační údaje (např. bankovní spojení)

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM 

je to v našem oprávněném zájmu

článek 6 odst. 1 f) GDPR

Abychom mohli chránit Aplikaci před útoky, spamy či jiným poškozováním, můžeme v rámci přístupu do ní zpracovávat tzv. protokolové soubory včetně IP adresy přistupující osoby. Maximálně po dobu 3 měsíců od každé činnosti v Aplikaci. Protokolové soubory včetně IP adresy
Abychom vám mohli jako našim zákazníkům zasílat newslettery. Po dobu 3 let od skončení Smlouvy, případně do doby, než vznesete námitku proti tomuto zpracování, např. odhlášením se z odběru našich newsletterů. Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Abychom mohli chránit svoje práva a právem chráněné zájmy (např. pokud vznikne spor v souvislosti se Smlouvou) Po dobu maximálně 15 let od skončení Smlouvy (odpovídá maximální promlčecí lhůtě dle občanského zákoníku) Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat s využitím automatizovaného individuálního zpracování, které by mělo pro vás jako pro subjekt údajů právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Komu vaše osobní údaje předáme?

Vaše údaje můžeme předávat i dalším subjektům, a to hlavně proto, abychom zajistili naše efektivní fungování. 

Naši dodavatelé služeb se tak stávají zpracovateli vašich osobních údajů. Jsou ale oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje jen v tom rozsahu, ve kterém si to s nimi dohodneme.

Konkrétně předáváme vaše osobní údaje následujícím subjektům:

 • Partneři, jejichž software využíváme v rámci Aplikace.
 • Partneři, kteří nás poskytují určité další služby (např. poskytovatelé účetního, daňového nebo právního poradenství; rozesílatelé obchodních sdělení apod.).
 • Partneři, jejichž služby využíváme pro provoz Aplikace (Google Cloud Platform).

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají. 

Kam budeme vaše osobní údaje předávat?

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo EU. Pokud bychom se v budoucnu rozhodli je mimo EU předávat, budeme tak činit jen v souladu GDPR do zemí nebo subjektům, kde je zajištěna adekvátní ochrana osobních údajů.

Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva? 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • Máte právo získat od nás potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a informace, o jaké osobní údaje se jedná.
 • Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.
 • Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Za určitých podmínek máte i právo na přenos vašich osobních údajů k jinému správci.
 • Máte-li podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Kromě toho máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na e-mailovou adresu uvedenou výše. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 3. 2024.